Klachtenreglement

- Balans Gooi & Vechtstreek -

 

KLACHTENREGLEMENT

Balans Gooi & Vechtstreek V.O.F.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • BGV: Balans Gooi & Vechtstreek V.O.F.
 • Directie: N.W.M. Loogman en N.A. Loogman-Amen
 • Bewindvoerder/curator/mentor: N.W.M. Loogman en N.A. Loogman-Amen
 • Medewerker: Personeelslid in dienst van BGV
 • Klager: Persoon die een klacht heeft over BGV
 • Brancheorganisatie: HORUS
 • Client: Persoon onder budgetbeheer, beschermingsbewind, schuldenbewind, curatele, mentoraat of combinatie van beschermingsbewind en mentoraat bij BGV
 • Bezwaar: Mondelinge of schriftelijke melding van ontevredenheid over BGV die in der minne kan worden opgelost
 • Klacht: Schriftelijke als klacht ingediende melding van ontevredenheid over product, persoon of bewezen dienst van BGV

 

Artikel 2

Dit klachtenreglement is bedoeld voor alle cliënten van BGV die onder curatele, bewind of budgetbeheer staan of voor wie BGV optreedt als mentor. Ook voor de cliënten waarbij er sprake is van een combinatie van mentoraat en bewind. De cliënt kan zich in de eerste instantie laten bijstaan door zijn/haar sociale begeleider(s), de instelling waar betrokkene wordt verzorgd of begeleid, eventueel familie of vrienden. In uiterste situaties kan er sprake zijn van begeleiding vanuit een juridisch standpunt.

 

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

 

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de klager
 • de dagtekening
 • een omschrijving van de klacht

 

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

 • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een  andere burgerlijke rechter heeft gewend
 • de klacht anoniem is
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan één jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden

 

Artikel  6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door een directielid. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Als de klacht gegrond wordt verklaard zal de organisatie de werkwijze aanpassen en zorgen dat de grond van de klacht wordt opgelost zodat de samenwerking weer naar tevredenheid van beide partijen kan worden voortgezet.

Als een klacht door de organisatie ongegrond wordt verklaard zal dit ook schriftelijk worden medegedeeld aan de client. Tevens zal daar een toelichting op worden gegeven.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door één van de directieleden schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de brancheorganisatie HORUS of aan de toezichthoudende kantonrechter.

 

Artikel 7

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld of ongegrond is verklaard, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van brancheorganisatie HORUS.

 

Artikel 8

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

 

Artikel 9

De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

 

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 01-12-2017 en geldt voor onbepaalde tijd.

 

Versie 1 januari 2022