Beschermingsbewind

- Balans Gooi & Vechtstreek -

Beschermingsbewind

Wat is Beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel waarbij de kantonrechter een professionele bewindvoerder benoemt om uw geld en goederen voor u te beheren omdat duidelijk is, dat u daar zelf niet goed (meer) toe in staat bent. Het is een beschermingsmaatregel die wordt ingesteld om bijvoorbeeld te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van uw situatie.

Wat betekent dit?

Bij beschermingsbewind behartigt de bewindvoerder de financiële belangen van iemand die dat zelf niet (meer) kan. Hij beslist ook over de financiële rechten, zoals het loon, en bezittingen zoals een huis, van degene die onder bewind is gesteld. Alle financiële beslissingen en het beheer van de financieen gaan via de bewindvoerder.

Dit betekent dat alle vaste lasten zullen worden betaald vanuit een beheerrekening, die dan ook wordt 'beheerd" door de bewindvoerder. Alle inkomsten zoals loon, uitkering, bijstand of toeslagen worden op de beheerrekening gestort. Van hieruit worden de betalingen gedaan. De bewindvoerder kijkt ook naar mogelijkheden om extra toeslagen aan te vragen of extra bijstanden via de gemeente. De belastingaangifte wordt verzorgd.

Bij onderbewindstelling blijft de cliënt handelingsbekwaam, maar mag iemand niet meer beslissen over de goederen die onder bewind staan. Hij/Zij is daar niet meer toe bevoegd. Die bevoegdheid heeft nu de bewindvoerder.

Volgens de wet zijn 'zaken' en 'rechten' goederen. Een voorbeeld van een 'zaak' is bijvoorbeeld een huis of een auto. Het is tastbaar. Een voorbeeld van 'rechten' is bij voorbeeld uw recht op uw inkomen in de vorm van salaris of uitkering, geld.

Voor wie is deze maatregel?

Er zijn veel situaties waarbij beschermingsbewind een oplossing kan bieden: denkt u aan mensen die het overzicht op hun geldzaken kwijt zijn door verslaving aan drugs en/of alcohol. Of mensen met een ziekte zoals dementie. Maar ook mensen met een verstandelijke beperking, psychische of lichamelijke problemen.

Wat doen wij voor iemand die onder bewind is gesteld?

Nadat u zich hebt aangemeld bij ons kantoor volgt er een intake gesprek met een bewindvoerder van ons kantoor waarbij we elkaar uitgebreid spreken over wat bewindvoering precies is en voor u betekenen kan. We praten dan ook over uw verwachtingen van het bewind en hoe u tegen het bewind aankijkt. We bespreken samen met u (soms ook in het bijzijn van familie en/of begeleiders die u heeft vanuit de zorg) hoe wij tot een goede samenwerking kunnen komen.

Bij het aanvraagformulier dat we daarna naar de rechtbank gaan sturen, hoort een Plan van aanpak. Hierin leggen we de afspraken vast die wij onderling maken. U vind dit plan van aanpak op de website van de rechtspraak.

Alle benodigde informatie sturen wij naar de rechtbank. De kantonrechter beoordeelt de aanvraag en doet uitspraak. Deze uitspraak volgt in de vorm van een beschikking. Zowel u als ons kantoor krijgt een beschikking toegestuurd. Als deze er is, betekent het dat u vanaf dat moment ‘onder bewind’ staat.

Zodra de beschikking binnen is, gaan we aan de slag met:

  • Er worden 3 bankrekeningen geopend zodat we uw geldzaken over kunnen nemen
  • Een van deze rekeningen wordt uw leefgeldrekening. U ontvangt daar wekelijks uw leefgeld op. Hoeveel dit is, is afhankelijk van uw inkomen en vaste lasten en of er schulden zijn.
  • We maken een overzicht van het maandelijkse inkomen, de maandelijkse uitgaven en leggen vast welke bezittingen er zijn
  • We schrijven alle crediteuren en debiteuren aan en zorgen dat zij het inkomen op de nieuwe rekening gaan storten en dat alle facturen voor betalingen voortaan naar ons kantoor worden gestuurd
  • We controleren of u alles ontvangt waar u recht op heeft: inkomen, toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag etcetera
  • We controleren of er kwijtschelding kan worden/is aangevraagd of nog aangevraagd moet worden
  • We controleren de zaken bij de inkomstenbelasting en doen de (achterstallige) aangifte inkomstenbelasting voor u
  • We vragen bijzondere bijstand voor onder andere de kosten van het bewind, als daar mogelijkheden toe zijn

Zodra wij alle informatie hebben verzameld en verwerkt, krijgt u van ons een inlogcode zodat u 24/7 inzage heeft in al uw bankrekeningen/geldzaken. U kunt altijd zien wat er op de rekening staat en wat er op de rekening gebeurt.

Jaarlijks gaat er een financieel verslag naar de rechtbank. U kunt daar precies in zien wat er het hele jaar is binnengekomen en uitgegeven. Een kopie van dit verslag gaat ook naar u.We bespreken dit ook met u als u dat wilt.

Wat verwachten we van u?

Om onze taken goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat er een samenwerking is met de onder bewind gestelde. Wat dat precies betekent bespreken we ook tijdens onze intake. Een goed voorbeeld is hier het tijdig informeren van de bewindvoerder als je van baan wilt veranderen. Of als je van plan bent te gaan trouwen of samenwonen. Deze zaken hebben financiële gevolgen. Het te laat informeren van de bewindvoerder, kunnen ook negatieve financiële gevolgen hebben voor de onder bewind gestelde. Wat als er (al teveel) schulden zijn? Als er sprake is van schulden, gaan we bij de start van het bewind ook direct een overzicht maken van alle schulden. Maar het allerbelangrijkste wat we als eerste gaan doen is zorgen dat er niet meer geld uitgegeven wordt elke maand, dan dat er binnen komt: We stabiliseren eerst de financiële situatie.

Pas als de situatie stabiel is, gaan we kijken naar een oplossing voor de schulden.

Als blijkt dat er een schuldsanering nodig is, begeleiden wij u volledig in dit traject om te zorgen dat de schulden gesaneerd worden

Wat kost het?

Raadpleeg voor de kosten de pagina Tarieven.

De kosten voor beschermingsbewind of schuldenbewind moet u zelf betalen, tenzij het inkomen daar te laag voor is.

Wij vragen dan bijzondere bijstand voor u aan bij uw gemeente om de kosten van het bewind vergoed te krijgen.

Dit doen we voor zowel de éénmalige griffiekosten (de aanvraag indienen bij de rechtbank kost geld) de eenmalige intake kosten en de maandelijkse kosten voor het professionele bewind. Het kan ook zijn dat u op basis van uw inkomen en/of vermogen maar een gedeeltelijke vergoeding krijgt van de gemeente. Het restant moet u dan weer zelf betalen.

Nog meer weten over beschermingsbewind?
Kijk dan bij vraag en antwoord, elders op deze website https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Bewind